Regulamin XII Biegu Rzeźnika oraz Biegu Rzeźnika Hardcore

REGULAMIN XII BIEGU RZEŹNIKA ORAZ BIEGU RZEŹNIKA HARDCORE

I Cel imprezy

 • budowa tradycji najtrudniejszego jednodniowego biegu organizowanego w Polsce,
 • integracja środowiska biegaczy ekstremalnych,
 • promocja Bieszczadów, biegania i klubu OTK Rzeźnik.

 

II Organizator
Fundacja Bieg Rzeźnika
III Dystans
Bieg Rzeźnika – około 78 km
Bieg Rzeźnika Hardcore – około 100 km
IV Trasa
W wersji podstawowej: Czerwony szlak bieszczadzki z Komańczy do Ustrzyków Górnych: Komańcza (ok. 8 km „asfaltem”) – Duszatyn (ok. 480m n.p.m.), a dalej czerwonym szlakiem: Chryszczata (997) – przełęcz Żebrak (816) – Wołosań (1071) – m. Cisna (ok. 550) – Małe Jasło (1102) – Jasło (1153) – Okraglik (1101) – Fereczata (1102) – „droga Mirka” – m. Smerek (560) – Smerek (1222) – Przeł. M. Orłowicza (1078) – Połonina Wetlińska (1253) – m. Berehy Górne (740) – Połonina Caryńska (1297) – m. Ustrzyki Górne (ok. 640).
W wersji hardcore: Powyższa trasa plus fragment czerwonego szlaku z Ustrzyków Górnych przez przełącz nad Tarnicą do Wołosatego.
Poza fragmentami, które nie wiodą czerwonym szlakiem, trasa Biegu nie będzie dodatkowo oznakowana. Czerwony szlak jest oznakowany dość dobrze.
V Termin i miejsce biegu

 1. Start w piątek, 5 czerwca 2015 o wschodzie Słońca (3:00), Komańcza.
 2. Biuro Zawodów będzie otwarte 4 czerwca (czwartek) w Cisnej W godzinach 14:00–18:00.

 

VI Uczestnictwo

 1. W zawodach udział mogą brać wyłącznie drużyny dwuosobowe, których członkowie:
  • w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat
  • przedstawią organizatorom pisemne oświadczenie o stanie zdrowia (podpis pod oświadczeniem w Biurze Zawodów)
  • dokonają zgłoszenia, uiszczą opłatę za zgłoszenie, zostaną wpisani na listę startową oraz uiszczą opłatę startową
  • dokonają drużynowej rejestracji w Biurze Zawodów w przeddzień startu.
 2. Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną, od 01 grudnia 2014r. do 6 stycznia 2015r., poprzez formularz, który będzie dostępny na stronie www.biegrzeznika.pl. Przy zgłoszeniu należy podać m.in. nazwę drużyny, imiona, nazwiska, daty urodzenia, adresy email, numery telefonów oraz opcjonalnie przynależność klubową zawodników. Dodatkowo, przy zgłoszeniu, każdy z zawodników będzie mógł zaznaczyć, na podanej przez Organizatora liście, ukończone przez siebie biegi, co będzie dawało preferencje w procedurze losowania (patrz dalej).
 3. Zgłoszenie nie uprawnia do udziału w Biegu, jednak jest wymagane do procedury losowania (patrz dalej), która wyłoni drużyny mogące wystartować w Biegu. Symboliczna opłata za zgłoszenie i udział w losowaniu zostanie przekazana na rzecz Bieszczadzkiego Parku Narodowego (50%) oraz Bieszczadzkiemu Oddziałowi GOPR (50%). Opłatę należy uiścić w terminie do 9 stycznia 2015r.
 4. Zgłaszać mogą się wyłącznie drużyny dwuosobowe. Dana osoba może być zgłoszona wyłącznie jeden raz pod groźbą usunięcia z listy wszystkich związanych z nią drużyn.
 5. Osoby, które ukończyły Bieg Rzeźnika 4 lub więcej razy, zawodnicy, którzy ukończyli w poprzednich latach Bieg na dystansie Hardcore, sponsorzy oraz osoby zaproszone przez organizatorów będą miały możliwość zapisania się „poza kolejnością” (lista z zaznaczonymi uprawnionymi osobami znajduje się tutaj). Każda z tych osób może dobrać sobie dowolnego partnera/dowolną partnerkę, również spoza w.w. listy. Zapisów „poza kolejnością” będzie można dokonać w terminie do 5 stycznia (decyduje zgłoszenie oraz dokonanie opłaty startowej).
 6. Po zgłoszeniu się osób z puli „poza kolejnością” (patrz pkt. VI.5), określona zostanie liczba wolnych miejsc na liście startowej, nie mniej jednak niż 350 drużyn. W przypadku gdy liczba zgłoszonych drużyn przewyższy liczbę wolnych miejsc, zostanie przeprowadzona procedura losowania na zasadach podanych w pkt. VII. Procedura losowania wyłoni listę drużyn zakwalifikowanych do Biegu oraz listę rezerwową.
 7. Drużyny wylosowane będą miały 7 dni na dokonanie opłaty startowej. W przypadku braku uiszczenia opłaty, drużyna zostaje usunięta z listy a propozycja uczestnictwa zostaje wysłana do kolejnej drużyny z listy rezerwowej.
 8. Rejestracja drużyn w przeddzień Biegu jest obowiązkowa. Rejestracji można dokonać wyłącznie w godzinach funkcjonowania Biura Zawodów. Podczas rejestracji drużyna musi się pojawić w komplecie z dowodami potwierdzającymi tożsamość. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się pojawienie jednej osoby z drużyny wraz podpisanym oświadczeniem oraz z pisemnym upoważnieniem partnera/partnerki do rejestracji oraz odebrania jej/jego pakietu (wzory dokumentów będą dostępne na naszej stronie www).
 9. Obowiązkowa odprawa drużyn odbędzie się w przeddzień Biegu, o godzinie 18:30 w okolicy Biura Zawodów. Przynajmniej jeden zawodnik z każdej drużyny ma obowiązek uczestniczyć w odprawie.

 

VII Procedura losowania

 1. W losowaniu biorą udział wyłącznie wcześniej zgłoszone drużyny.
 2. Każda drużyna otrzymuje 2 losy – po jednym dla każdego zawodnika. Drużynom są również przyznawane dodatkowe losy za ukończenie pewnych biegów, zgodnie z listą wypełnianą w trakcie zgłoszenia (patrz Załącznik A do Regulaminu oraz lista dodatkowych punktów). Dany ukończony bieg może dawać jeden lub więcej losów. Dodatkowe losy zebrane przez każdego z zawodników w drużynie sumują się.
 3. Każdy los będzie miał przypisany unikatowy numer z zakresu 1 do N, gdzie N jest liczbą wszystkich losów. Numery losów przypisane każdej drużynie zostaną opublikowane przed procedurą losowania.
 4. Organizatorzy wygenerują losową permutację liczb z zakresu od 1 do N (co jest równoważne przeprowadzeniu N prób losowań bez zwracania). Kolejność losów na wygenerowanej liście będzie odpowiadała kolejności drużyn na liście głównej i rezerwowej, przy czym dla danej drużyny będzie brany pod uwagę los o najwyższej pozycji na liście a pozostałe będą usuwane.
 5. Wolne miejsca na liście startowej będą zapełniane drużynami zgodnie z kolejnością wylosowania, a pozostałe drużyny zostaną wpisane na listę rezerwową.

 

VIII Opłaty

  1. Opłata za zgłoszenie uprawniające do udziału w losowaniu wynosi 10zł od drużyny (nie dotyczy drużyn, które nie muszą brać udziału w losowaniu). Opłata ta zostanie przekazana na rzecz Bieszczadzkiego Parku Narodowego (50%) oraz Bieszczadzkiemu Oddziałowi GOPR (50%).
  2. Wpisowe dla uczestników Biegu Rzeźnika wynosi 500 złotych od drużyny.
  3. Wpisowe dla osób deklarujących udział w wersji Hardcore wynosi 520 złotych.
  4. Osoby, które ukończyły Bieg Rzeźnika przynajmniej 4 razy, otrzymują 50 złotych zniżki (czyli opłata od drużyny wynosi 400 złotych jeżeli obie osoby w drużynie ukończyły wcześniej czterokrotnie Rzeźnika lub 450 złotych jeżeli tylko jeden członek drużyny ukończył już wcześniej czterokrotnie Rzeźnika).
  5. Opłatę za zgłoszenie oraz wpisowe należy wpłacać na konto:

Fundacja Bieg Rzeźnika
ul. Kościuszki 11/1
44-100 Gliwice

17 1090 1766 0000 0001 2311 9917

W tytule wpłaty należy podać kod otrzymany w czasie rejestracji. Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inną osobę.

 1. Opłata za zgłoszenie powinna wpłynąć na nasze konto do dn. 9 stycznia 2015r., natomiast wpisowe powinno wpłynąć do 7 dni od momentu zakwalifikowania drużyny na listę startową.

 

IX Świadczenia
W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają:

  • pasta party w przeddzień Biegu
  • pamiątkową koszulkę
  • mapę trasy
  • transport z Cisnej na miejsce startu (do Komańczy)
  • wstęp do Bieszczadzkiego Parku Narodowego
  • podstawową obsługę medyczną oraz GOPR na trasie Biegu
  • transport bagaży ze startu na metę oraz z Cisnej na przepak Smerek
  • woda, napoje izotoniczne/energetyczne i lekkie posiłki, które będą serwowane w czterech punktach regeneracyjnych na trasie (patrz pkt XIV)
  • posiłek i popitek regeneracyjny na mecie
  • transport z mety do Cisnej
  • ew. dodatkowe świadczenia uzależnione od pozyskanych sponsorów
  • pamiątkowe medale dla wszystkich, którzy ukończą bieg

Nie gwarantujemy otrzymania pełnych pakietów startowych przez osoby zapisane po 5 maja 2015r.

 

X Formuła biegu
Bieg ma charakter drużynowy. Startują wyłącznie dwuosobowe drużyny, które w tym samym składzie muszą przebyć całą trasę Biegu. Nie ma możliwości zmiany składu drużyny w trakcie trwania zawodów, bez względu na okoliczności. Jest to istotny element stanowiący o trudności Biegu, dlatego jakiekolwiek odstępstwa od tej reguły byłyby pogwałceniem zasad fair play.

Zawodnicy z jednej drużyny nie mogą oddalać się od siebie na trasie biegu. Powstanie odległości między zawodnikami większej niż 100m lub pojawienie się na punkcie kontrolnym w pojedynkę będzie skutkowało natychmiastową dyskwalifikacją drużyny. Zapowiadamy także kontrole lotne par na trasie Biegu.
XI Klasyfikacja i nagrody

Jest to bieg towarzyski więc zwycięzcami są wszyscy ci, którzy go ukończą. Jednakowoż, dla większego zmotywowania zawodników, wprowadzona została nagroda dla zwycięskiej drużyny w postaci Pucharu Rzeźnika – oddzielnie w klasyfikacji kobiet, mieszanej oraz mężczyzn, oraz specjalne wyróżnienia dla zawodników kończących Bieg w wersji Hardcore.

Ewentualne dodatkowe nagrody dla kończących bieg są uzależnione od pozyskanych sponsorów i będą rozdzielane wg. nieznanego jeszcze klucza.
XII Bezpieczeństwo

 • Nikt nie może pokonywać trasy w pojedynkę. Zawodnicy z jednej drużyny nie mogą oddalać się od siebie na trasie biegu. Powstanie odległości między zawodnikami większej niż 100m lub pojawienie się na punkcie kontrolnym w pojedynkę będzie skutkowało natychmiastową dyskwalifikacją drużyny.
 • Każdy uczestnik Biegu musi dysponować telefonem komórkowym (naładowanym!!!), którego numer musi przekazać organizatorom Biegu.
 • W razie kontuzji lub zasłabnięcia partnera/partnerki (trasa jest długa, więc każdemu się może zdarzyć…) drugi zawodnik drużyny ma obowiązek zawiadomić organizatora i doprowadzić niedysponowanego zawodnika do najbliższego punktu regeneracyjnego/przepaku (patrz pkt XIV). W przypadku kiedy jest to niemożliwe (omdlenie, poważna kontuzja, etc), należy zawiadomić GOPR oraz organizatora i czekać wraz z partnerem/partnerką na pomoc.
 • Limit czasu wynosi 16 godzin. Na kolejnych punktach regeneracyjnych drużyny niemające szans na zmieszczenie się w limicie będą ściągane z trasy (limity na kolejnych punktach, patrz pkt XV).
 • Zabrania się posiadania kijków na odcinku od startu do punktu kontrolnego w Cisnej (zarówno w rękach jak i przytroczonych do plecaka). Kijki należy zostawiać na „przepaku” w Cisnej. Drużyny niestosujące się do tego wymogu będą dyskwalifikowane.
 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. Od uczestników oczekujemy samodzielnej oceny sytuacji panującej w górach i odpowiedniego reagowania w razie pogorszenia pogody. Organizatorzy mogą wstrzymać lub przerwać Bieg w razie burzy lub wystąpienia innych ekstremalnych warunków pogodowych, czy naturalnych katastrof.
 • Na trasie należy zwracać szczególną uwagę na pieszych turystów.

 

XIII Ochrona przyrody
Na całej trasie Biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody ujętych w regulaminie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, a w szczególności zabrania się:

 • zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych);
 • schodzenia z trasy Biegu (czyli – poza odcinkiem Komańcza-Preułki oraz tzw. „drogą Mirka” – z czerwonego szlaku turystycznego);
 • zakłócania ciszy.

Zawodnicy łamiący te zasady będą dyskwalifikowani.
XIV Punkty kontrolne/regeneracyjne i „przepaki”
Na trasie Biegu będą umiejscowione 4 punkty kontrolne/regeneracyjne:

 1. na przełęczy Żebrak (Uwaga! tym razem na Żebraku będzie tylko punkt kontrolny, bez wody, izotoników…)
 2. w miejscowości Cisna
 3. przy miejscowości Smerek
 4. w miejscowości Berehy Górne

Na punktach w Cisnej, Smereku i Berehach będą dostępne napoje izotoniczne i woda. W Cisnej dodatkowo będą dostępne batony lub żele energetyczne, a w Smereku – tradycyjnie – kanapki. Szczegółowe „menu” zostanie podane przed startem.

Punkty 2 (Cisna) i 3 (Smerek) są jednocześnie „przepakami”, czyli miejscami,
w których zawodnicy będą mieli dostęp do przygotowanego przez siebie przed Biegiem ekwipunku.

Rzeczy na przepaki (własne napoje i prowiant, koszulki na zmianę, etc.) należy pozostawić organizatorom w Biurze Zawodów w specjalnie oznaczonych workach, które każda drużyna dostanie przy rejestracji. Własne rzeczy można zostawić na przepaki w Cisnej oraz w Smereku.

Rzeczy na przepaki będą przyjmowane w Biurze Zawodów tylko i wyłącznie w oznakowanych workach przygotowanych przez organizatorów! Rzeczy do zabrania na metę można będzie zostawić zarówno w Biurze Zawodów jak i tuż przed startem, w oznakowanym autokarze.

Po zakończeniu Biegu, rzeczy w oznakowanych workach z przepaku w Smereku oraz z mety zostaną przetransportowane do Biura Zawodów w Cisnej. Wszystkie swoje rzeczy należy odebrać w dniu Biegu do godz. 23:00. Po tym terminie, worki uznajemy za porzucone (zawierające np. śmieci, zużyty/niepotrzebny sprzęt, itp.). Zabrania się zostawiania w workach rzeczy wartościowych.
XV Limity czasu na punktach kontrolnych
Punkty kontrolne będą otwarte od momentu kiedy będzie do nich dobiegała pierwsza drużyna do momentu, kiedy na trasie przed punktem nie będzie już uczestników biegu. Jednakże ze względu na bezpieczeństwo zawodników oraz przewidywany czas, w jakim zawodnicy powinni dotrzeć do mety aby się zmieścić przed zachodem Słońca, na punktach kontrolnych obowiązują limity czasu (patrz tabela poniżej). Przekroczenie limitu powoduje dyskwalifikację drużyny. Żadna drużyna nie może wyruszyć z punktu po jego zamknięciu. Drużynom kończącym bieg na poszczególnych punktach zapewniamy transport do Cisnej.

Limity czasu na punktach kontrolnych:

l.p.

Nazwa przepaku

km od poprzedniego punktu kontrolnego/ km na trasie

Limit czasu

Nienegocjowalna godzina zamknięcia punktu

1

Przełęcz Żebrak

16,7/16,7km

3h15min

6:15

2

Cisna

15,4/32,1km

6h15min

9:15

3

Smerek

24,0/56,1km

10h30 min

13:30

4

Berehy Górne

12,7/68,8km

13h30min

16:30

5

Meta

8,9/77,7km

16h

19.00

(zachód Słońca,
do ostatniego zawodnika)

 

XVI Rzeźnik HardCore
Dla kompletnych szaleńców istnieje możliwość przedłużenia trasy o dodatkowy odcinek – z Ustrzyk Górnych (ok. 640m) przez Tarnicę (1346m) i Halicz (1333m) do Wołosatego (650m). Zawodnicy, którzy tego dokonają, mogą na własne życzenie po złożeniu deklaracji członkowskiej zostać członkami honorowymi klubu OTK Rzeźnik. Limit czasu dla wersji HardCore to także zachód Słońca! Żeby wybiec na ten ostatni odcinek należy zgłosić zamiar biegania w wersji Hardcore w trakcie zapisów oraz… być w Ustrzykach przed 15.00 (12h).

Drużyny decydujące się na „Hardcore” mogą wyruszyć wyłącznie po zgłoszeniu tego kierownikowi Mety, jednak nie później niż o godz. 15:30. Niedopełnienie zgłoszenia bądź wyjście na trasę w pojedynkę automatycznie zmienia zawodnika/ów w turystów, pozostających bez prawa dodatkowych roszczeń wobec Organizatora.
XVII Koncerty i uroczyste zakończenie
W piątek wieczorem po biegu oraz w sobotę 6 czerwca w trakcie i po Biegu Rzeźniczka, wszyscy uczestnicy zawodów i ich kibice są zaproszeni do wspólnej zabawy w Cisnej (szczegółowe informacje o planie koncertów podane zostaną przed Biegiem). Po Rzeźniczku odbędzie się także losowanie nagród wśród uczestników biegów.

Uroczyste zakończenie Biegu Rzeźnika rozpocznie się 5 czerwca o godz. 21:00 w Cisnej.
XVIII Dane osobowe
Wszyscy uczestnicy zgłaszający chęć startu w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.
XIX Ochrona wizerunku
Uczestnicy Biegu Rzeźnika wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronie Biegu, w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu.
XXKibice/osoby towarzyszące
Z przyczyn organizacyjnych niemożliwy będzie dojazd kibiców na punkty kontrolne. Wjechać na punkty będą mogły tylko samochody obsługi. Prosimy zarówno sympatyków Biegu jak i poszczególnych drużyn o parkowanie poza oznakowaną strefą kontrolną i przychodzenie na przepaki pieszo. Przypominamy także, że pomaganie zawodnikom poza strefą punktów kontrolnych grozi ich dyskwalifikacją.
XXI Postanowienia końcowe
Zawodnicy, którzy dokonali zgłoszenia, będą na bieżąco informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie (na stronie WWW, na Forum lub drogą e-mailową).

Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie Dyrektorowi XII Biegu Rzeźnika.

Pytania dotyczące regulaminu oraz samego Biegu należy kierować e-mailowo na adres biuro@biegrzeznika.pl lub telefonicznie 601 143 341

Załącznik A do Regulaminu XII Biegu Rzeźnika
Lista biegów dających dodatkowe losy (uwaga: wymagane jest ukończenie tych biegów):

  1. Bieg Rzeźnika (dowolna edycja) – 1 los za każdy ukończony bieg
  2. III Rzeźniczek (2014) – 1 los
  3. II ultra Maraton Bieszczadzki (2014) – 2 losy
  4. IV Bieg Polesie (2014) – 1 los

Indywidualna lista dodatkowych punktów dla zawodników startujących w w.w. biegach znajduje się tutaj.